Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

 

rv 2021 logo

 

В ДГ " Слънце" - Кюстендил се реализираха дейности по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.