Skip to main content
ДГ „Слънце“ е бенефициент по проект на МОН N: BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансиран от Европейсния съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката (МОН).
Детската градина получи 1бр. Интерактивен тъч дисплей, с цел дигитализация в образованието – приоритет на Европейската комисия.