Skip to main content

Полезна информация за родителите

ПРИЕМ

 • Приемът на деца в детската градина се осъществява целогодишно по желание на родителите при спазване на условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Кюстендил /Наредба за условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Кюстендил от 31.08.2016 година/.
 • В яслените групи постъпват деца от 10 месечна до 3 годишна възраст.
 • Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.
 • По преценка на родителя и/или при липса на яслена група в сградата и при наличие на свободни места децата постъпват в градинските групи при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването.
 • Деца за задължително предучилищно образование се приемат от учебната година, която е с начало годината на навършване на 4 годишна възраст.
 • Записването на деца в детската градина става въз основа на писмено заявление до директора на детската градина /по образец/ от родителите на децата.
 • Заявления за записване за всички възрастови групи в детската градина се подават целогодишно и приемът се осъществява при наличието на свободни места.

Задължителен набор от документи, съпътстващи заявлението:

 • копие от акта за раждане;
 • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист;
 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето;
 • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 • данни от общопрактикуващия лекар или друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба №15 от 2005 за имунизациите в Република България/ДВ, бр.45 от 2005/;
 • деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина/ясла, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
 • медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен,издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар - специалист не по-рано от 3 дни;
 • изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите,извършено в 6 месечен срок преди постъпване на детето в яслата/за деца от яслените групи /;
 • Приемането на заявленията и документите се извършва в ДГ „Слънце“ на ул. „Цар Симеон І“ №84 от упълномощени със заповед на директора лица. Всяко заявление се вписва в дневника от техническия секретар и се издава входящ номер. Децата се приемат по реда на входящия номер на заявлението.

ТАКСИ

За ползване на млечна кухня от родителите /настойниците/ се събират месечни такси съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил/изм. и доп. с Решение №550/31.08.2017 г.на Област-Кюстендил/.

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

ЗАЯВЛЕНИЯ

За ползване на детската ясла и детската градина, както и млечна кухня от родителите /настойниците/ се изисква да подадат заявление по образец с приложени документи към тях. Формуляри на заявления можете да изтеглите тук: