Skip to main content

Антикорупция и сигнали

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Уважаеми граждани,

В случай, че разполагате с данни за корупционно поведение или конфликт на интереси по смисъла на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) за служители на ДГ " Слънце" - Кюстендил, можете да подадете сигнал:

на официалния е-майл на ДГ " Слънце" - Кюстендил – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
в деловодството на ДГ " Слънце" - Кюстендил на адрес: ул. „Цар Симеон I” №84, Кюстендил, 2500, БЪЛГАРИЯ
на телефон 078/550604

Подаване на сигнал

При подаване на сигналите се предоставят следните данни:

1. органа, до който се подава;
2. трите имена, единен граждански номер, съответно имена и личен номер на чужденец, както и адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;
3. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;
4. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
5. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
6. дата на подаване на сигнала;
7. подпис на подателя.

При подаден сигнал:

Съгласно чл. 108, ал. 2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс
1. не се разкрива самоличността на лицето, подало сигнала;
2. не се разгласяват фактите и данните, които са станали известни на длъжностни лица във връзка с разглеждането на сигнала;
3. се опазват поверените на длъжностните лица писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

ВАЖНО!

Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност. За такива се считат:
- получени по пощата, без посочени три имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала.
- получени по електронната поща без посочени три имена, адрес за кореспонденция или телефон;
- сигнал от подател, с когото не може да се установи обратна връзка на посочените телефон или адреси за кореспонденция;

Можете да се запознаете с нашите вътрешни правила тук: