2021-07-12-1.jpg

 
В детската градина се създават условия за придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищно образование. 
 
 
Основна форма на педагогическо взаимодействие, в която протичат дейностите на детето е педагогическата ситуация. Тя осигурява постигането на компетентностите в направленията:
 
  • Българки език и литература 

     Чрез образователното направление се извежда на преден план
комплексната реализация на речевото развитие на детето от предучилищна
възраст. Една от основните функции на обучението по това направление е
задоволяването на потребността на детето от речева активност, което
предизвиква положителни емоции и се превръща в стимул за изграждане на
умения за комуникиране и общуване: готовност за директно и адекватно на
речевата ситуация изразяване.

  • Математика

Основната цел на математическата подготовка е стимулиране на
детското развитие чрез насочване на познавателните интереси на детето към
математическите характеристики на околния свят и тяхното диференциране
чрез овладяване на обобщени способи при възприемането и оценяването им.

  •  Околен свят

     Чрез образователното направление се реализира педагогическо взаимодействие, насочено към социализиращите процеси - изграждане на адекватна представа за окръжаващата близка социална среда, придобиване на култура на поведение, социални умения за общуване и самостоятелна детска игрова дейност като предпоставки за готовността за училище.

  • Изобразително изкуство

     Чрез образователното направление се изграждат у детето представи,
умения и отношения, свързани с изобразяване и пресъздаване на обекти и
явления от заобикалящата го среда. Акцент в образователното направление е развитието на творчеството и работата в екип.

  • Музика

     Чрез съдържанието по образователното направление се постига развитие на музикално-изпълнителските умения и умения за слушане
на музика, насърчаване на спонтанната детска артистичност, както и
стимулиране на интереса и желанието на децата да пеят, да слушат музика,
да й се радват и да я преживяват.

  • Конструиране и технологии

    Образователното направление включва манипулативни и практически умения (работа със схематични изображения, разбиране, решаване на проблеми, работа по малки проекти и др.) Създават се условия за първоначално запознаване с възможностите на информационните и комуникационните технологии.

  • Физическа култура

     Целевата ориентация на стандарта по образователното направление е
комплексното развитие на детето от предучилищна възраст: добро
здравословно състояние, физическо развитие и дееспособност; потребност,
познавателна активност и емоционална удовлетвореност от двигателната
дейност; игрови и комуникативни умения в игровата двигателна дейност.

 
Допълнителни форми
 
В детската градина се организират разнообразни допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, които допринасят за личностното развитие на детето.
 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил