2021-07-12-1.jpg

През учебната 2021/2022 година продължава работата за изпълнение на дейностите по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
Дейност 1
Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи
Сформирани са 3 групи по 6 деца .
Допълнителното обучение се осъществява съгласно програма, изготвена от учителя на съответната група и одобрена от директора
Дейност 2
Създадена е организация за дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи :
1.Изплащат се такси на деца, които отговарят на условията на проекта(чл.31 ал.2)
2.От 1 януари 2022 година е назначен логопед за осигуряване на обща подкрепа на децата
3.Осигурени са помагала, пособия, образователни игри .

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил