2021-07-12-1.jpg

В ДГ „Слънце“ гр. Кюстендил стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ - Дейност 3.
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката.
Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване, усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество.
На 17 и 18 октомври 2020 година педагогическите специалисти от ДГ „Слънце“ бяха на обучение „Развитие на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния процес“ и придобиха нови компетентности и дигитални умения за разработване на дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес.
 
 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил