Полезна информация за родителите

ПРИЕМ

   Приемът на деца в детската градина се осъществява целогодишно по желание на родителите при спазване на условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Кюстендил /Наредба за условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Кюстендил от 31.08.2016 година/.

   В яслените групи постъпват деца от 10 месечна до 3 годишна възраст.

   Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

По преценка на родителя и/или при липса на яслена група в сградата и при наличие на свободни места децата постъпват в градинските групи при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването.

   Деца за задължително предучилищно образование се приемат от учебната година, която е с начало годината на навършване на 5 годишна възраст.

   Записването на деца в детската градина става въз основа на писмено заявление до директора на детската градина /по образец/ от родителите на децата .

   Заявления за записване за всички възрастови групи в детската градина се подават целогодишно и приемът се осъществява при наличието на свободни места.

 Задължителен набор от документи, съпътстващи заявлението:                                             

1. Здравен картон с нанесени имунизации                             

2. Лична здравно-профилактична карта                          

3. Анални секрети – 2 броя                                                                       

4. Кръв за васерман на един от родителите/ само за деца от яслените групи /                              

5. Кръв и урина                                                                          

6. Зъбен статус

7. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от три дни преди постъпване на детето в детската градина.

8. Документи за ползване на преференции при заплащане на такси, съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил.

 

Приемането на заявленията и документите се извършва в ДГ „Слънце“ на ул. „Цар Симеон І“84 от упълномощени със заповед на директора лица.

Всяко заявление се вписва в дневника от техническия секретар и се издава входящ номер.

Децата се приемат по реда на входящия номер на заявлението.

 

ТАКСИ

      За ползване на детската ясла и детската градина, както и млечна кухня от родителите/или настойниците/ се събират месечни такси съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил/изм. и доп. с Решение №550/31.08.2017 г.на Обс-Кюстендил/.

ЗАЯВЛЕНИЯ

      За ползване на детската ясла и детската градина, както и млечна кухня от родителите/или настойниците/ се изисква да подадат заявление по образец с приложени документи към тях.

Формуляри на заявления можете да изтеглите по-долу: