Проект " Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи - преодоляване на негативните стереотипи е подкрепа за личностно развитие"

 

rv 2021 logo

 

В ДГ " Слънце" - Кюстендил се изпълнява проект " Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи - преодоляване на негативните стереотипи е подкрепа за личностно развитие".

Дейностите са финансирани по Договор №BG05M9OP001-2.018-0031-2014BG05М2ОP001-C01 по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – КОМПОНЕНТ 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"; 2014-2020.

rv 2021 logo