Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

 
От 20 октомври 2020 година ДГ „Слънце“ поднови работата си по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, Дейност 1 – предоставяне на допълнително обучение по български език.
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката.
В детската градина са сформирани две групи от 12 деца, които ще получават допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните си образователни потребности по програми разработени от ръководителите на групите, съгласно Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.
 
 
 
 
В ДГ „Слънце“ гр. Кюстендил продължава допълнителното обучение по български език с децата, участващи в проектната дейност по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Сформирани са две групи с общо 10 деца. По интересен и забавен начин те усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие и игрите. Ръководителите на групите са разработили програми за работа, съобразени с изискванията на Наредба №5 за предучилищното образование. За всички деца има осигурени учебни помагала, образователни игри и др.
След принудителното прекъсване, възобновяването на дейностите по Проект АПСПО започна на открито, при завишени мерки за сигурност и дезинфекция, а децата отново имат възможност да се потопят в чудния свят на българския език.
 
 
 
 
 
През месец ноември 2019 в детска градина "Слънце" стартира проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 година.
 
 
 
Категория: Проекти

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил