Skip to main content

Продължаваме работа по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

 
От 20 октомври 2020 година ДГ „Слънце“ поднови работата си по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, Дейност 1 – предоставяне на допълнително обучение по български език.
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката.
В детската градина са сформирани две групи от 12 деца, които ще получават допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните си образователни потребности по програми разработени от ръководителите на групите, съгласно Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

През учебната 2022/2023 година продължава работата за изпълнение на дейностите по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
Дейност 1
Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи
Сформирани са 3 групи по 6 деца .
Допълнителното обучение се осъществява съгласно програма, изготвена от учителя на съответната група и одобрена от директора

Осигурени са помагала, пособия, образователни игрии логопедична помощна 25 деца