Продължаваме работа по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

 
От 20 октомври 2020 година ДГ „Слънце“ поднови работата си по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, Дейност 1 – предоставяне на допълнително обучение по български език.
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката.
В детската градина са сформирани две групи от 12 деца, които ще получават допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните си образователни потребности по програми разработени от ръководителите на групите, съгласно Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил