„ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015г.“

 

ОДЗ „Слънце“ разработи проект по обявения конкурс на  МОСВ и ПУДООС  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015г.“ с мото „Обичам природата – и аз участвам“.

 

 

 

Участието ни в конкурса допринася за навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на  младите хора.  

Конкретната цел, която сме си поставили в проекта  е повишаване на екологичната култура на децата, посредством изпълнението  на  разнообразни дейности в  детското заведение.

 

 

 

 

 

 

С пожелания за класиране и На добър час на всички изяви от проекта,  децата от група  "Лъвчета" изпратиха проекта в обявения краен срок – 20 февруари 2015 година.

 

 

 

 

 

 

В сградата на Централна пощенска станция- Кюстендил те предадоха големия плик с материали на пощенските служители и ще очакват с нетърпение резултатите през месец април от класирането на проекта.

Категория: Проекти

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил